فارکس فروم در افغانستان

مدیریت سرمایه


کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدویت‌های تامین مالی

سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد مدیریت سرمایه و مدیریت آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت رابطه یو شکل معکوسی وجود دارد. با توجه به اینکه شرایط مالی ممکن است نقش مهمی در این ارتباط داشته باشد، هدف این پژوهش بررسی رابطه تابعی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت و همچنین تاثیر محدودیت های مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی مدیریت سرمایه همبستگی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. نمونه مورد بررسی شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1386 تا 1392 است. با استفاده از معیارهای مختلف محدودیت های مالی، نشان داده شد که این محدودیت ها تاثیر معناداری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت دارند و سطح بهینه سرمایه در گردش برای شرکت هایی که بیشتر از لحاظ مالی محدودند، پایین تر مدیریت سرمایه است. نتایج پیشنهاد می کنند که مدیران به مدیریت سرمایه مدیریت سرمایه سطح بهینه سرمایه در گردش به علت هزینه های دور شدن از آن توجه کنند.

کلیدواژه‌ها

  • مدیریت سرمایه در گردش
  • عملکرد شرکت
  • محدودیت های تامین مالی

عنوان مقاله [English]

Working capital management, corporate performance, and financial constraints

A large part of organization’s capital is dedicated to working capital and its management مدیریت سرمایه has great importance. There is an invert U-shaped relation between working capital management and firm’s financial performance. Regarding to this point that financing conditions may play important role in this relation, the aim of this study is to investigate the impact of financial constraints on the relationship between working capital management and financial performance. It’s a descriptive-correlation study and is based on analysis of panel data. Our sample includes the financial data of 90 listed companies in Tehran Stock Exchange during the period 1386 to 1392. Using cost of external financing as a proxy of financial constraints, it is shown that these financial constraints have meaningful impact on the relationship between working capital management and firm’s financial performance. And the optimal level of working capital is lower for firms that are more constrained financially. Our results suggest that because of cost of recede from it, managers should pay attention to the optimal level of working capital.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا